Studencie, złóż wniosek do 10 października i otrzymuj nawet 1500 zł miesięcznie! Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza

Centrum Myśli Jana Pawła II powstało z myślą o przybliżaniu wszystkim nauczania polskiego duchownego. Ta warszawska instytucja kultury postawiła sobie za cel wprowadzanie myśli tego wielkiego człowieka w każdą sferę życia. Dlatego nie dziwi nas chęć dofinansowywania młodych, otwartych na świat i chętnych do nauki oraz pomocy innym ludzi, jakimi są studenci. Dziś przedstawiamy proces, jaki należy przejść, by będąc studentem, zostać stypendystą Centrum Myśli JP II.

O stypendium może ubiegać się uczeń, maturzysta (student I roku) oraz studenci (nieposiadający tytułu magistra). My przedstawimy dziś kryteria dla ostatniej grupy, bowiem to oni właśnie mają jeszcze czas na złożenie niezbędnych dokumentów.

Studencie, wnioski o stypendium należy złożyć do 10 października. Nie możesz mieć przekroczonego 26 r.ż. Twoja średnia ocen nie może być niższa niż 3,5, ponadto miesięczny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie powinien przekraczać 1300 zł.

„ […] Kryteria oceny wniosków o przyznanie Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla: studentów 2-4 roku studiów I stopnia, studentów studiów II stopnia oraz studentów 2-6 roku studiów jednolitych [w nawiasie kwadratowym znajduje się maksymalna ilość punktów jaką można zdobyć za każde kryterium]:

– zaangażowanie społeczne, osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe kandydata (bierzemy pod uwagę zaangażowanie z 3 ostatnich lat) [maksymalnie 40 punktów]

– średnia arytmetyczna wszystkich ocen za ostatni rok akademicki nie mniejsza niż 3,5 [maksymalnie 30 punktów]

– miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekraczający 1300 zł [maksymalnie 12 punktów]

Dochód w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych!

Do dochodu nie wlicza się kwot: stypendium socjalnego, naukowego oraz stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II otrzymanego za poprzedni rok kalendarzowy.

W przypadku, gdy okoliczności mające wpływ na prawo do ubiegania się o stypendium im. Jana Pawła II wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione, Centrum Myśli Jana Pawła II może domagać się takiego dokumentu.

UWAGA!

O stypendium mogą ubiegać się osoby, które będą studiować, jako stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, po raz pierwszy na danym roku studiów.

O stypendium ubiegać się mogą wyłącznie osoby, które jeszcze nie posiadają tytułu magistra. Program Stypendialny m.st. Warszawy im. Jana Pawła II ma m.in. na celu umożliwienie zdobycia wyższego wykształcenia studentom, którzy mimo trudnych warunków materialnych, rodzinnych lub zdrowotnych osiągają wysokie wyniki i twórczo angażują się w różnorodne inicjatywy”.

Stypendia przyznawane są na podstawie rankingu. Jest to rodzaj konkursu stypendialnego, którego wynik zależy od ilości złożonych wniosków oraz od ich poziomu merytorycznego.

Jakie dokumenty należy złożyć, ubiegając się o stypendium? Na stronie Centrum Myśli Jana Pawła II przeczytamy:

„[…]

– zaświadczenie z uczelni o uzyskanej średniej ocen za ostatni rok akademicki;

– zaświadczenie o studiowaniu na uczelni wyższej w bieżącym roku akademickim (jeżeli kandydat studiuje na dwóch uczelniach lub dwóch kierunkach studiów, to należy przedstawić dwa zaświadczenia);

– opinia dziekana lub opiekuna roku lub promotora lub opiekuna naukowego (opatrzona pieczęcią uczelni/wydziału) lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia wniosku o taką opinię, jeżeli mimo jego złożenia, opinii nie uzyskano.

 1. Dokumenty dotyczące sytuacji materialnej i zdrowotnej

– Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny:

Podstawę obliczania dochodu stanowi Ustawa z dnia  28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Do dochodów nie wlicza się kwoty stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II za poprzedni rok kalendarzowy oraz stypendiów i świadczeń pieniężnych, o których jest mowa w Ustawie z dn. 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

 1. a) dla wszystkich pełnoletnich (w dniu składania wniosku o stypendium) członków rodziny zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów netto (z wyszczególnionym należnym podatkiem, składkami na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne) uzyskanych przez członków rodziny w ubiegłym roku kalendarzowym, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych lub zaświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze podatników podatku dochodowego;
 2. b) w przypadku członków rodziny, którzy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zaświadczenie z urzędu skarbowego; dane zawarte w zaświadczeniu (stawka podatku zryczałtowanego) będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”;
 3. c) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium. Należy również dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu wyznacza się jako iloczyn powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;

 1. d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z wysokością zasiłku netto i okresem otrzymywania zasiłku lub w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne – oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;
 2. e) w przypadku pełnoletnich osób uczących się/studiujących – zaświadczenie ze szkoły/uczelni lub oświadczenie o nie wykonywaniu pracy zarobkowej w okresie rozpatrywanym;
 3. f) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 4. g) kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz zaświadczenie o wysokości zaliczki alimentacyjnej (z funduszu alimentacyjnego);
 5. h) w przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut ogłaszanego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, z ostatniego dnia roboczego poprzedniego roku kalendarzowego) zaświadczenie o uzyskiwanych świadczeniach rodzinnych, socjalnych i świadczeniu 500+;
 6. i) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia faktycznej sytuacji materialnej.

– w przypadku rodzeństwa będącego w wieku szkolnym – wymagane jest świadectwo ukończenia ostatniej klasy albo oświadczenie rodziców, natomiast w przypadku rodzeństwa które nie podjęło jeszcze nauki wymagana jest kopia aktu urodzenia;

– kopia aktu zgonu rodziców;

– kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację rodziców;

– kopia odpisu wyroku zasadzającego alimenty;

– prawomocny wyrok z sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;

– dokumenty dotyczące szczególnych warunków zdrowotnych kandydata wystawione przez lekarza;

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności kandydata i członków rodziny;

– raport z działalności stypendysty oraz ogólna informacja o wykorzystaniu stypendium (dotyczy tylko stypendystów, którzy w roku szkolnym poprzedzającym okres ubiegania się o stypendium otrzymywali stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II).

 1. DOKUMENTY FAKULTATYWNE (uzupełniające), które informują o osiągnięciach naukowych, artystycznych i sportowych kandydata.
 2. dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe (wyróżnienia, dyplomy itp.);
 3. dokumenty potwierdzające zaangażowanie społeczne (udział w akcjach społecznych, wolontariacie itp.);
 4. dokumenty potwierdzające upowszechnianie postaci oraz działalności Jana Pawła II;
 5. rekomendacje (np. nauczyciela, instruktora harcerskiego, koordynatora projektów, trenera, innych osób).

Uwaga!

Wszystkie załączniki powinny być kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem (przez organ wydający dokument lub w siedzibie Centrum Myśli Jana Pawła II). Jak to zrobić?

Do dokumentów wydanych w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Tłumaczenia może dokonać sam zainteresowany.

Pamiętaj:

Wnioski z niepełną dokumentacją obligatoryjną nie będą rozpatrywane. Nie odkładaj złożenia aplikacji na ostatnią chwilę. Dokumenty będą Ci potrzebne już w momencie wypełniania wniosku. Pamiętaj, że to, co wpiszesz, musi się zgadzać z załącznikami, które dołączysz do wniosku. Niepotwierdzone dane nie będą brane pod uwagę.

O STYPENDIUM M.ST. WARSZAWY IM. JANA PAWŁA II MOGĄ WYSTĄPIĆ:

Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni uczniów, a także pełnoletni uczniowie i studenci.

Dyrektor szkoły, rektor szkoły wyższej.

Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna działająca na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (np. ksiądz proboszcz, duszpasterz).

Fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty wspierające lub rozpowszechniające działania edukacyjne wśród uczniów i studentów.

Każdy, komu znana jest sytuacja ucznia lub studenta, uzasadniająca ubieganie się o stypendium”.

Więcej informacji o stypendium znajdziecie na stronie Centrum Myśli JP II .

 

Źr. CM JP II

 

JK

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *